c2960x-universalk9-mz.152-2.E4.bin

UNIVERSAL

 

دانلود c2960x-universalk9-mz.152-2.E4.bin

MD5 Checksum : 1b8c44016d42e70d5ba3d9e909753c5b

Download c2960x-universalk9-mz.152-2.E4.bin

 

تمامی فايل ها دارای recovery record هسنتد.

مقادير MD5 Checksum در صورتی که با مقدار سايت سيسکو برابر باشند به رنگ سبز و در غير این صورت به رنگ قرمز خواهند بود.

پسورد فايل فشرده: www.hictco.ir