c2960s-universalk9-tar.150-2.SE11.tar

UNIVERSAL WITH WEB BASED DEV MGR

 

دانلود c2960s-universalk9-tar.150-2.SE11.tar

MD5 Checksum : dfc082166cb58ef9e0c5d5c2267f59d9

Download c2960s-universalk9-tar.150-2.SE11.tar

 

تمامی فايل ها دارای recovery record هسنتد.

مقادير MD5 Checksum در صورتی که با مقدار سايت سيسکو برابر باشند به رنگ سبز و در غير این صورت به رنگ قرمز خواهند بود.

پسورد فايل فشرده: www.hictco.ir

c2960s-universalk9-mz.150-2.SE11.bin

UNIVERSAL

 

دانلود c2960s-universalk9-mz.150-2.SE11.bin

MD5 Checksum : 658e5165c5837f2ce3b91b30eef2109f

Download c2960s-universalk9-mz.150-2.SE11.bin

 

تمامی فايل ها دارای recovery record هسنتد.

مقادير MD5 Checksum در صورتی که با مقدار سايت سيسکو برابر باشند به رنگ سبز و در غير این صورت به رنگ قرمز خواهند بود.

پسورد فايل فشرده: www.hictco.ir

c2960s-universalk9-tar.152-2a.E1.tar

UNIVERSAL

 

دانلود c2960s-universalk9-tar.152-2a.E1.tar

MD5 Checksum : 23cad3553199e164142b0d75182627f9

Download c2960s-universalk9-tar.152-2a.E1.tar

 

تمامی فايل ها دارای recovery record هسنتد.

مقادير MD5 Checksum در صورتی که با مقدار سايت سيسکو برابر باشند به رنگ سبز و در غير این صورت به رنگ قرمز خواهند بود.

پسورد فايل فشرده: www.hictco.ir

c2960s-universalk9-mz.152-2a.E1.bin

UNIVERSAL

 

دانلود c2960s-universalk9-mz.152-2a.E1.bin

MD5 Checksum : 6ee761640c0573784e6a46c1924b4caf

Download c2960s-universalk9-mz.152-2a.E1.bin

 

تمامی فايل ها دارای recovery record هسنتد.

مقادير MD5 Checksum در صورتی که با مقدار سايت سيسکو برابر باشند به رنگ سبز و در غير این صورت به رنگ قرمز خواهند بود.

پسورد فايل فشرده: www.hictco.ir